Jafnréttisáætlun Aðalskoðunar

Jafnréttisáætlun þessi gildir fyrir Aðalskoðun sem sameiginlegan vinnustað, óháð starfsstöð, samanber 5. grein laga nr. 150/2020 um jafna stöðu og jafnan rétt kynja (jafnréttislög). Hún kveður á um markmið og aðgerðir til að tryggja starfsfólki þau réttindi sem kveðið er á um í jafnréttislögum. Stjórnendur eru ábyrgir fyrir því að ákvæðum jafnréttisáætlunarinnar sé framfylgt.

Það er stefna fyrirtækisins að stuðla að jafnri stöðu kynja. Allt starfsfólk skuli njóta sömu tækifæra og sambærilegra réttinda og er kynbundin mismunun óheimil í hvaða formi sem hún birtist. Hjá Aðalskoðun skal ríkja launajafnrétti.

Aðalskoðun ber virðingu fyrir skyldum starfsfólks gagnvart fjölskyldu og er mikilvægt að starfsfólki séu skapaðar aðstæður til að samræma vinnu og einkalíf.

Koma skal fram við allt starfsfólk af virðingu og kurteisi í öllum samskiptum. Einelti, kynbundið ofbeldi, kynbundin áreitni og kynferðisleg áreitni verður ekki undir neinum kringumstæðum umborin á vinnustaðnum. Aðalskoðun lítur svo á að meðvirkni starfsfólks vegna eineltis, kynbundnu ofbeldi og áreitni alvarlegum augum og mótar starfsumhverfi vinnustaðarins með það að markmiði að fyrirbyggja að starfsfólk komist í þá aðstöðu.

LAUNAJAFNRÉTTI

MARKMIÐ:

Það er markmið Aðalskoðunar að laun og önnur starfskjör eða hlunnindi séu jöfn fyrir sömu eða jafnverðmæt störf. Með jöfnum launum er átt við að laun séu ákveðin á sama hátt fyrir öll kyn. Ákvarðanir sem hafa áhrif á launakjör skulu byggjast á málefnalegum forsendum og jafnréttis sé gætt. Viðmið sem sett eru til grundvallar launaákvörðunum skulu ekki fela í sér kynjamismunun.

AÐGERÐIR:

Viðhalda viðurkenndu jafnlaunakerfi og skjalfesta í gæðakerfi.

Fylgja viðeigandi lögum og reglum sem í gildi eru á hverjum tíma

Framkvæma árlega launagreiningu þar sem borin eru saman sömu eða jafnverðmæt störf til að ganga úr skugga um hvort kynbundinn launamunur sé til staðar.

Gera innri úttekt á skjölum sem tilheyra jafnlaunakerfi eigi sjaldnar en á þriggja ára fresti

Halda rýni stjórnenda árlega.

Ef starfsmaður telur að launamismunun sé til staðar á grundvelli kynferðis, skal hann leitast við að rökstyðja það með því að bera saman þau tilvik sem hann telur að sér sé mismunað. Yfirstjórn, ber að taka erindi starfsmanns til skoðunar.

LAUS STÖRF

MARKMIÐ:

Stefnt er að því að halda sem jöfnustu hlutfalli kynja í störfum hjá Aðalskoðun og skal jafnréttissjónarmið vera metið til jafns við önnur mikilvæg sjónarmið sem ákvarða ráðningu í starf. Laust starf hjá Aðalskoðun skal standa opið báðum kynjum.

AÐGERÐIR:

Í auglýsingum um laus störf skal hvetja fólk óháð kyni að sækja um viðkomandi starf.

Í ráðningarviðtölum skal þess gætt að sambærilegar spurningar séu lagðar fyrir einstaklinga

EINELTI & KYNFERÐISLEGT OFBELDI

MARKMIÐ:

Stefna Aðalskoðunar er að allt starfsfólk komi fram hvert við annað af kurteisi og alúð. Einelti og kynferðislegt ofbeldi verður ekki undir neinum kringumstæðum liðin.

Aðgerðir:

Við upphaf starfs skal kynna starfsfólki áætlun Aðalskoðunar um aðgerðir gagnvart einelti og kynferðislegu ofbeldi samanber verklagsreglu í gæðakerfi Aðalskoðunar þar um.

Ef upp koma mál um einelti eða kynferðislegt ofbeldi eða áreitni skal tekið á því strax samanber verklagsreglu.

FRAMKVÆMD & ÁBYRGÐ

Ábyrgð á framgangi jafnréttismála eru hjá Yfirstjórn. Stöðvarstjórar bera ábyrgð á að einstökum ákvæðum jafnréttisáætlunarinnar sé framfylgt innan hvers sviðs eða svæðis.

KYNNING & ENDURSKOÐUN JAFNRÉTTISÁÆTLUNAR

Jafnréttisáætlun skal kynnt fyrir öllu starfsfólki Aðalskoðunar og gerð grein fyrir hvert hægt er að leita með athugasemdir. Jafnréttisáætlun skal endurskoða þriðja hvert ár og tekur endurskoðun meðal annars mið af könnun á árangri áætlunarinnar. Jafnréttisáætlun skal vera aðgengileg starfsfólki í gæðakerfi og á heimasíðu Aðalskoðunar.